• หน้าหลัก
 • ผู้บริหารสำนักฯ
 • กลุ่มงานภายในฯ
 • เกียวกับสำนักฯ
 • ศูนย์ความรู้
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ระบบงานเครื่องกล
 • เอกสารต่างๆ
 • Download
 • บุคลกร
 •  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สรุปประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด จำแนกตามหน่วยงาน เอกสาร ๑ เอกสาร ๒
- สรุปการใช้งานและค่าใช้จ่ายเครืองจักร (รอบ ๙ เดือน) เอกสาร ๑ เอกสาร ๒
- ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
- แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะปรับปรุงเพิ่มเติ่ม บันทึก Download
- รถซ่อมทางลาดยางเอนกประสงค์ หน้าปก,คำนำ,สารบัญ,หนังสืออ้างอิง,เอกสาร
- คู่มือรหัสครุภัณฑ์และตัวอย่างการใส่รหัสที่ถูกต้อง (17 ธ.ค.57) Download
- สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จัดส่งบุคลากรของสำนักฯ เป็นวิทยากรบรรยายอบรม ให้ความรู้หลักสูตร "การประมาณการค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน" Download
- ข่าวประชาสัมพันธ์ สคก.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้งานและบำรุงรักษารถบดล้อยาง"(11 มี.ค.58) Download
- แผนและผลการเบิกจ่ายงบซ่อมปี 58 (16 มี.ค.58) Download
- นวัตกรรม แขวงทางหลวงชนบท (17มี.ค.58) Download
- การใช้สาร Anti–Oxidant ในน้ํามันหล่อลื่น Download
- การพัฒนาเทคโนโลยีด้านน้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ Download
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • กลุ่มวิชาการและมาตราฐานเครื่องจักรกล
 • กลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล
 • ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า
           
           
           
           
           
           
           

คุณสุรภา เอมอ่อง
ผอ.ส่วนอำนวยการ
โทร 0-2551-5091

           
           
             
           
           
           
           
           
           
           

นายภู นิลปักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มวิชาการฯ
โทร 0-2551-5088

           
           
             
           
           
           
           
           
           
           

คุณปรเมศวร์ เพชรทองด้วง
ผอ.กลุ่มวางแผนฯ
โทร 0-2551-5119
paramate_p@hotmail.com

           
           
             

 

         
           
           
           
           
           
           

ว่าที่ ร.ต.สุทธินันท์ ญาติพิมล
ผอ.ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า
โทร 0-2551-5101

             
             
             

วิสัยทัศน์กรมฯ

พัฒนา เพิ่มคุณภาพ เติมต่อ โครงขายให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียง และยั่งยืน เพื่มประโยชน์สุขของประชาชน

ผส.คก.

ผส.อภิชา เก่งวิทยาลิศ
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

Perfect the national road networks on a subtainable basic for the happiness and welfare of the people.
   
พันธกิจกรมฯ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง(Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
   
วิสัยทัศน์สำนักฯ ดำเนินงานด้านเครื่องกลและสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส พร้อมสนองตอบภารกิจของกรมฯ
   
   
   
   

 

     
: สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  โทรศัพท์ : 02-551-5000 E-mail mec@drr.go.th
     
 

องค์ความรู็ปี 2557

 
  - การประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อวิทยุ (หมอทาง) ดาวน์โหลด
  - การประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นโดยใช้สายตา (4S ท้องถิ่น) ดาวน์โหลด
  - การวางแผนงบประมาณงานซ่อมบำรุงทางโดยใช้ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS) ดาวน์โหลด
  - หลักการออกแบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ดาวน์โหลด
     
องค์ความรู้ปี 2555  
 

- การให้ประชาชนร่วมสังเกตขั้นการก่อสร้างทาง
-
ยุทธศาสตร์ 4S กับงานบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง
-
การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างงานทาง

 

 

นวัตกรรมส่วนเครื่องกล (ทช., ทชจ.)

 
  - เครื่องขุดเสาหลักกันโค้ง (ทชจ.นครพนม) ดาวน์โหลด
  - เครื่องฉีดน้ำเอนกประสงค์ (ทชจ.ตราด) ดาวน์โหลด
  - เครื่องปาดดิน(ทชจ.พะเยา) ดาวน์โหลด
  - ชุดเสริมกระเช้ารถบรรทุกเครน 6 ล้อ (ทช.5 นครราชสีมา) ดาวน์โหลด
     
     

ข่าวสมัครงาน

หมายเหตุ

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร  
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
พบปัญหาการใช้หน้าเว็บหรือข้อแนะนำสามารถแนะนำได้ที่ คุณไพรัตน์ 02-551-5115 E-mail phairat23@gmail.com  
         
   

Username

Password

   
         
       

ส่วนอำนวยการ

     
       
       

กลุ่มวิชาการฯ

     
  สรุปประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด จำแนกตามหน่วยงาน  เอกสาร ๑ เอกสาร ๒  
  สรุปการใช้งานและค่าใช้จ่ายเครืองจักร (รอบ ๙ เดือน) เอกสาร ๑ เอกสาร ๒  
  สรุปการใช้งานและค่าใช้จ่ายเครื่องจักร จำแนกตามหน่วยงาน งบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด  
  สรุปประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร งบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด  
  แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะปรับปรุงเพิ่มเติ่ม บันทึก , Download  
  รถซ่อมทางลาดยางเอนกประสงค์    
  - หน้าปก    
  - คำนำ,สารบัญ,หนังสืออ้างอิง    
  - เอกสาร    
  PM&การบำรุงรักษา1 ดาวน์โหลด  
  PM&การบำรุงรักษา2 ดาวน์โหลด  
  PM&การบำรุงรักษา3 ดาวน์โหลด 
  แบบฟอร์มรายงานการใช้เครื่องจักร ดาวน์โหลด  
  หลักเกณฑ์การขอใช้ (ขอยืม) ดาวน์โหลด  
  โปรแกรมรายงานประจำเดือน2559 ดาวน์โหลด  
       
       

กลุ่มวางแผนฯ

     
  กฏระเบียบต่างๆ ระเบียบว่าด้วยการใช้รถ ดาวน์โหลด  
  ตัวอย่างผลการซ่อมปรับปรุงสภาพปี 2550 ก่อน-หลัง ดาวน์โหลด  
  กรอบชุดมาตรฐานเครื่องจักรกล
- สทช. ที่ 1-12
- ทชจ. 75 จังหวั
   
  ระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล ดาวน์โหลด  
  แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นใช้งาน ดาวน์โหลด  
  ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีเปรียบเทียบราคากลางชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร ดาวน์โหลด  
  ตัวอย่างการพ่นสีเครื่องจักรซ่อมปรับปรุงสภาพ WATER TRUCK
-WATER TRUCK
-DUMP TRUCK
-L-GRADER
-S-V ROLLER
-EXCAVATOR
   
  กำหนดการพ่นสี สีเหลืองคาดสีฟ้า (กว้าง 6 นิ้ว)    
  -สีเหลือง ตราพัด เบอร์ 7540 (Medium Yellow)    
  -สีฟ้า ตราพัด เบอร์ 81001 (Light Blue)    
  -งานซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล ดาวน์โหลด  
       

ส่วนการไฟฟ้าและสื่อสาร

     
  เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ตั้งแต่ 16 พ.ย. 52 เป็นต้นไป ดาวน์โหลด  
  คุ๋มือออกแบบแสงสว่างไฟถนนด้วย software DIALux ดาวน์โหลด  
  RoadlightingDesign Rev.03 (สำหรับ อปท.) 4 ก.พ.58 ดาวน์โหลด  
  Philips Lighting Price List 2012-2013 ดาวน์โหลด  
       

โปรแกรมวิทยุสื่อสาร

     
  โปรแกรมการเชื่อมต่อวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP) ดาวน์โหลด  
  โปรแกรมวิทยุสื่อสาร Taem Speak3 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
  โปรแกรม DOR Gateway ดาวน์โหลด  
  (ร่าง) แผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟ้าขัดข้อง 2559 ดาวน์โหลด  
       

สรุปการใช้เครื่องจักรกล

     
       
       
     
       
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร 0-2551-5114
นางสุรภา เอมอ่อง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 5091
นางสาวปริยา บูรณะสมภพ เจ้าพนักงานธุรการ 5117
นายภู นิลปักษ์ วิศวกรเครื่องกล 5088
นายประเสริฐ ต้องกระโทก นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 5116
นายปราโมทย์ บุญโพธิ์ วิศวกรเครื่องกล  
นายปรเมศวร์ เพชรทองด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและบริหารเครืองจักรกล 5119
นายไพรวัลย์ ถิ่นแสนดี วิศวกรเครื่องกล 5093
นายมานะ คงมีสุข นายช่างเครื่องกล  
นายวิระ กล่อมยงค์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 5102
นายอนันต์ สีพิมพ์สอ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 5118
นายจารุวิทย์ รอบรู้ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 5094
ว่าที่ ร.ต.สุทธินันท์ ญาติพิมล ผู้อำนวยการส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า 5101
นายวันชัย พรหมบุตร พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 5800
นายธีระพงษ์ สมคร สมคร พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 5800
นายสราวุธ ศรีนิลหรั่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายศักดิ์สิทธิ์ รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายทักษิณ คำสุข ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายสมศักดิ์ ผาณิบุศย์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายทองสุข เกื้ออารีนันทวุฒิ ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายพนม จัดประจง พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายจำรักษ์ สัมปัตติรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายไพฑูรย์ วสุวัต พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายประภัสสร บรรจงสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์  
นายสราวุธ พงษ์นรินทิพย์ ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล  
นายเสกสรรค์ สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล 5096
นายชาญชัย สังข์ทอง ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล  
นายนิพล ตังคุปานันท์ วิศวกรไฟฟ้า 5115
นายชาญณรงค์ เชียงจี วิศวกรไฟฟ้า 5115
นางจิราพันธ์ สุดปริด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5113
นางสาวดวงตาพร เกิดใจบุญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5090
นางสินีนาถ ย่านวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5095
นางรัตนา ไชยพฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 5105
นางอภิกษณาอร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
นางศิริลักษณ์ พุ่มนวม เจ้าพนักงานธุรการ 5110
นางสมถวิล จันทรโชติ เจ้าพนักงานธุรการ 5114
นางสโรชา จินาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 5104
นางสาวสาวิตรี พงษ์นรินทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 5104
นางสาวธัญลักษณ์ ดีมงคล เจ้าพนักงานธุรการ  
นายกิตติพงศ์ สุดเสงี่ยม นายช่างเครื่องกล  
นายอนุชาติ เทพา นายช่างเครื่องกล  
นายอัมพร โพธิ์แก้ว ช่างเครื่องกล  
นายธนกฤต อนุตรกุล นายช่างเครื่องกล  
นายอุทิศ บุญทัน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายบุญจันทร์ สมหวัง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายพิพัฒน์ อโนดาต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายองอาจ ศรีเหม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายณรงค์ เดชสีห์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายชวลิต นาคมี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายเมธาสิทธิ์ สุนทรจามร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายชนะ มุสิกวัตร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายธีรพร อยู่ทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายสนาน บางทา พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายณรงค์ ทองเจือ คนงาน  
นายชาติพิชิต ทิพย์นนท์ ช่างไฟฟ้า 5296
นายสุริยะ ฤกษ์สมโภชน์ พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายชีวธันย์ เรือนกัน พนักงานขับรถยนต์  
นายนิรุตติ์ พร้าชาวนา พนักงานขับรถยนต์  
นายสมชาย ฑีฆายุวัฒน์ พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1  
       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

โปรแกรมวิทยุสื่อสาร

   

คู่มือ

 
  โปรแกรมวิทยุสื่อสาร Taem Speak3 ดาวน์โหลด    
  โปรแกรมการเชื่อมต่อวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP) ดาวน์โหลด    
  โปรแกรม DOR Gateway ดาวน์โหลด    
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

ส่วนอำนวยการ

 

องค์ความรู็ปี 2553
       - การให้ประชาชนร่วมสังเกตขั้นการก่อสร้างทาง
       -
ยุทธศาสตร์ 4S กับงานบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง
       -
การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างงานทาง


กลุ่มวิชาการและมาตราฐานเครื่องจักรกล

 

หลักเกณฑ์การขอใช้(ขอยืม)เครื่องจักรระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัดรอบ๖เดือน รายละเอียด
PM&การบำรุงรักษา รายละเอียด
ระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล
ค่าใช้จ่ายมาตรฐานเครื่องจักร
สรุปการใช้เครื่องจักร 2555 (แก้ไข)

 

 

กลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล

 

กรอบชุดมาตราฐานเครื่องจักรกล
       - สทช. ที่ 1-12
       - ทชจ. 75 จังหวั
ระเบียบต่างๆ
      - ระเบียบว่าด้วยการใช้รถ

ตัวอย่างการพ่นสีเครื่องจักรซ่อมปรับปรุงสภาพ WATER TRUCK
       - WATER TRUCK
       - DUMP TRUCK
       - L-GRADER
       - S-V ROLLER
       - EXCAVATOR

กำหนดการพ่นสี สีเหลืองคาดสีฟ้า(กว้าง 6นิ้ว)
       - สีฟ้า ตราพัด เบอร์ 81001 (Light Blue) 
       - สีเหลือง ตราพัด เบอร์ 7540 (Medium Yellow)

ตัวอย่างผลการซ่อมปรับปรุงสภาพปี 2550 ก่อน-หลัง รายละเอียด

ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

 
   

โปรแกรมวิยุสื่อสาร

 
  โปรแกรมวิทยุสื่อสาร Taem Speak3 ดาวน์โหลด
  โปรแกรมการเชื่อมต่อวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP) ดาวน์โหลด
  โปรแกรม DOR Gateway ดาวน์โหลด
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ชื่อ-สกุล    
นาย อภิชา เก่งวิทยาเลิศ
นาง สุรภา เอมอ่อง
นางสาว ปริยา บูรณะสมภพ
นาย เกียรติพงษ์ ณ  ลำพูน
นาย ภู นิลปักษ์
นาย ประเสริฐ ต้องกระโทก
นาย ปราโมทย์ บุญโพธิ์
นาย ปรเมศวร์ เพชรทองด้วง
นาย ไพรวัลย์ ถิ่นแสนดี
นาย มานะ คงมีสุข
นาย วิระ กล่อมยงค์
นาย อนันต์ สีพิมพ์สอ
นาย จารุวิทย์ รอบรู้
นาย จักรนครินทร์ ศรีวิชัย
ว่าที่ ร.ต. สุทธินันท์ ญาติพิมล
นาย ธวัชชัย แสนสมัคร์
นาย ถาวร บุญพบ
นาย วันชัย พรหมบุตร
นาย ธีระพงษ์ สมคร
นาย เกษม เพ็ชรอินทร์
นาย บุญช่วย พิกิ๊ว
นาย สราวุธ ศรีนิลหรั่ง
นาย ศักดิ์สิทธิ์ รุ่งแจ้ง
นาย ทักษิณ คำสุข
นาย สมศักดิ์ ผาณิบุศย์
นาย ทองสุข เกื้ออารีนันทวุฒิ
นาย พนม จัดประจง
นาย จำรักษ์ สัมปัตติรัตน์
นาย ไพฑูรย์ วสุวัต
นาย ประภัสสร บรรจงสวัสดิ์
นาย สราวุธ พงษ์นรินทิพย์
นาย เสกสรรค์  สมบูรณ์ทรัพย์
นาย ฉลอง พงษ์วานิช
นาย ชาญชัย สังข์ทอง
นาย สังเวียน ดวงจันทร์วิไล
นาย นิพล ตังคุปานันท์
นาย ชาญณรงค์ เชียงที
นาง จิราพันธ์ สุดปริด
นางสาว นทีทิพย์ ชนะสุวรรณ์
นางสาว ดวงตาพร เกิดใจบุญ
นาง สินีนาถ ย่านวารี
นาง รัตนา ไชยพฤกษ์
นาง เบญจวรรณ จิตจักร
นาง อภิกษณาอร ลิ่วเฉลิมวงศ์
นาง ศิริลักษณ์ พุ่มนวม
นาง สมถวิล จันทรโชติ
นาง สโรชา จินาวงศ์
นางสาว สาวิตรี พงษ์นรินทิพย์
นางสาว ธัญลักษณ์  ดีมงคล
นาย กิตติพงศ์ สุดเสงี่ยม
นาย อนุชาติ เทพา
นาย อัมพร โพธิ์แก้ว
นาย ธนกฤต อนุตรกุล
นาย อุทิศ บุญทัน
นาย บุญจันทร์ สมหวัง
นาย พิพัฒน์ อโนดาต
นาย องอาจ ศรีเหม
นาย ณรงค์ เดชสีห์
นาย ชวลิต นาคมี
นาย เมธาสิทธิ์ สุนทรจามร
นาย ชนะ มุสิกวัตร์
นาย ธีรพร อยู่ทอง
นาย สนาน บางทา
นาย ณรงค์ ทองเจือ
นาง วัชรินทร์ แสงศิลป์
นางสาว ชลมาศ ชลสุข
นาย โรจนศักดิ์ กองผาพา
นาย อนุรัตน์ ฤกษ์ทวีพร
นาย ชาติพิชิต ทิพย์นนท์
นาย สุริยะ ฤกษ์สมโภชน์
นาย ชีวธันย์ เรือนกัน
นาย นิรุตติ์ พร้าชาวนา
นาย พงษ์พันธ์ ยิ้มใจบุญ
นาย สมชาย ฑีฆายุวัฒน์
นาย อดิศร บุญพบ

 

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและมาตรฐานเครื่องจักรกล
วิศวกรเครื่องกล
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
วิศวกรเครื่องกล
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและบริหารเครืองจักรกล
วิศวกรเครื่องกล
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า
พนง.บริการเอกสารทั่วไป
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล
ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล
ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล
ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องกล
นายช่างเครื่องกล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
คนงาน
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.1
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ระดับ บ.1
ธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
0-2551-5114
0-2551-5091
0-2551-5117
0-2551-5088
0-2551-5116
 
 
0-2551-5119
 
 
0-2551-5102
 
0-2551-5094
0-2551-5098
0-2551-5101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-2551-5096
 
 
 
0-2551-5115
 
0-2551-5113
 
0-2551-5090
0-2551-5095
0-2551-5105
0-2551-5089
0-2551-5105
 
 
0-2551-5104
0-2551-5104
 
 
 
0-2551-5115
 
0-2551-5296
0-2551-5800
0-2551-5800
0-2551-5800
0-2551-5800
0-2551-5800
0-2551-5800
0-2551-5800
0-2551-5800
0-2551-5800
0-2551-5800
 
 
0-2551-5115
0-2551-5296
0-2551-5296
0-2551-5296
0-2551-5296
0-2551-5800
 
0-2551-5800
0-2551-5296