เผยแพร่องค์ความรู้

                 
- เรื่องการป้องกันผมประโยชน์ทับซ้อน
- การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- สิทธิมนุษยชน สิทธิเธอ-สิทธิฉัน-สิทธิเรา