รายชื่อนามานุเคราะห์

 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร 0-2551-5114
นางสุรภา เอมอ่อง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 5091
นางสาวปริยา บูรณะสมภพ เจ้าพนักงานธุรการ 5117
นายภู นิลปักษ์ วิศวกรเครื่องกล 5088
นายประเสริฐ ต้องกระโทก นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 5116
นายปราโมทย์ บุญโพธิ์ วิศวกรเครื่องกล  
นายปรเมศวร์ เพชรทองด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและบริหารเครืองจักรกล 5119
นายไพรวัลย์ ถิ่นแสนดี วิศวกรเครื่องกล 5093
นายมานะ คงมีสุข นายช่างเครื่องกล  
นายวิระ กล่อมยงค์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 5102
นายอนันต์ สีพิมพ์สอ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 5118
นายจารุวิทย์ รอบรู้ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 5094
ว่าที่ ร.ต.สุทธินันท์ ญาติพิมล ผู้อำนวยการส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า 5101
นายวันชัย พรหมบุตร พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 5800
นายธีระพงษ์ สมคร สมคร พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 5800
นายสราวุธ ศรีนิลหรั่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายศักดิ์สิทธิ์ รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายทักษิณ คำสุข ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายสมศักดิ์ ผาณิบุศย์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายทองสุข เกื้ออารีนันทวุฒิ ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
นายพนม จัดประจง พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายจำรักษ์ สัมปัตติรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายไพฑูรย์ วสุวัต พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายประภัสสร บรรจงสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์  
นายสราวุธ พงษ์นรินทิพย์ ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล  
นายเสกสรรค์ สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล 5096
นายชาญชัย สังข์ทอง ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล  
นายนิพล ตังคุปานันท์ วิศวกรไฟฟ้า 5115
นายชาญณรงค์ เชียงจี วิศวกรไฟฟ้า 5115
นางจิราพันธ์ สุดปริด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5113
นางสาวดวงตาพร เกิดใจบุญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5090
นางสินีนาถ ย่านวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5095
นางรัตนา ไชยพฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 5105
นางอภิกษณาอร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
นางศิริลักษณ์ พุ่มนวม เจ้าพนักงานธุรการ 5110
นางสมถวิล จันทรโชติ เจ้าพนักงานธุรการ 5114
นางสโรชา จินาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 5104
นางสาวสาวิตรี พงษ์นรินทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 5104
นางสาวธัญลักษณ์ ดีมงคล เจ้าพนักงานธุรการ  
นายกิตติพงศ์ สุดเสงี่ยม นายช่างเครื่องกล  
นายอนุชาติ เทพา นายช่างเครื่องกล  
นายอัมพร โพธิ์แก้ว ช่างเครื่องกล  
นายธนกฤต อนุตรกุล นายช่างเครื่องกล  
นายอุทิศ บุญทัน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายบุญจันทร์ สมหวัง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายพิพัฒน์ อโนดาต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายองอาจ ศรีเหม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายณรงค์ เดชสีห์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายชวลิต นาคมี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายเมธาสิทธิ์ สุนทรจามร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายชนะ มุสิกวัตร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายธีรพร อยู่ทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5800
นายสนาน บางทา พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายณรงค์ ทองเจือ คนงาน  
นายชาติพิชิต ทิพย์นนท์ ช่างไฟฟ้า 5296
นายสุริยะ ฤกษ์สมโภชน์ พนักงานขับรถยนต์ 5800
นายชีวธันย์ เรือนกัน พนักงานขับรถยนต์  
นายนิรุตติ์ พร้าชาวนา พนักงานขับรถยนต์  
นายสมชาย ฑีฆายุวัฒน์ พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1