เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล

รูปภาพ: 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล ได้ดำเนินการบำรุงรักษารวมทั้งทดสอบการทำงาน ของเครื่องจักรและตรวจเช็คสภาพ
ความพร้อมของเครื่องจักร เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับออกปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กรมทางกลวงชนบท ได้ตลอดเวลา
วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 10, 2018 - 13:45