งานวิทยุสื่อสาร

ประกาศ "เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจักทำระเบียนการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ กรมทางหลวงชนบท" 

ประกาศ กสทช. "เรื่องหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)" 

ประกาศ กสทช. "เรื่องหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (ฉบับที่ 2)" 

ประกาศ กสทช. "เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB)" 

ประกาศ กสทช. "เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ 

ประกาศ กสทช. "เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ"

พรบ.วิทยุคมนาคม 2498