ประชุม "การรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักรประจำเดือน"

รูปภาพ: 

ผส.เครื่องกลและสื่อสาร  เป็นประธาน การประชุม

“การรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักรประจำเดือน ส่งทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์  (E-mail) และข้อเสนอตัวชี้วัดด้านเครื่องกล ปีงบประมาณ 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมสำนักเครื่องกลและสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สทช.ที่ 1-18 และ ขทช.ในเขตเป็นแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

 
วันที่: 
อังคาร, สิงหาคม 28, 2018 - 14:30