ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

รูปภาพ: 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับบุคลากรกรม โดยผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 

วันที่: 
อังคาร, เมษายน 23, 2019 - 14:00